Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką. Daugiau apie privatumo politiką.Sutinku arba Nesutinku
Valiutų kursai
 
Kalendorius
1 °C, Vilnius

NEMOKAMI SKELBIMAI

Taisyklės

 

Sveikas, Gerbiamas Vartotojau!

 

Susipažinkite:

 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Privatumo politika


Privatumo politika
UAB „Naganas“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Naganas“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.
Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Naganas“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Naganas“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
I. Pagrindinės sąvokos
1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
II. Asmens duomenys
1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
UAB „Naganas“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
• Jūsų sutikimu;
• siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
UAB „Naganas“ tvarko duomenis paslaugų teikimo tikslu.

3. Tvarkomi asmens duomenys
UAB „Naganas“ tvarko šiuos duomenis:
• su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www.skelbimucentras.lt, www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru įdiegtoje formoje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas);
• kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
• kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
• asmens duomenis gaunamus tiesioginės rinkodaros tikslu (el. pašto adresas, gimimo data, vardas).
4. Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Naganas“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Naganas“ teikiamas paslaugas.
Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:
 Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
5. Asmens duomenų saugojimo terminas
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
6. Asmens duomenų teikimas
UAB „Naganas“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.


III. UAB „Naganas“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės
UAB „Naganas“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
UAB „Naganas“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Jūs turite teisę:
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Naganas“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
• kreiptis į UAB „Naganas“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Naganas“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).
• Tiesioginės rinkodaros tikslu duotą Sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti. Duotą Sutikimą galima atšaukti paspaudus nuorodą gautame elektroniniame laiške arba elektroniniu paštu info@skelbimucentras.lt, info@skelbimucentras.com, info@skelbimucentras.ru nurodžius STOP arba NESIŲSTI.
Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Naganas“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
Raštu – El. paštu: info@skelbimucentras.com
Tel. Nr. +37065661454
 

Asmens duomenų tvarkymo politika


UAB „Naganas“
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
UAB „Naganas“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje Privatumo politikoje (toliau Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šių Taisyklių apimtyje Duomenų valdytojas - UAB „Naganas“, juridinio asmens kodas: 304388877, buveinės adresas: Lietuvininkų g. 18, LT-89430 Šilutė, kontaktiniai duomenys: el. p. info@skelbimucentras.lt, info@skelbimucentras.com, info@skelbimucentras.ru.
1.2. Duomenų subjektas – klientas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko skelbimų portalo administravimo tikslu.
1.3. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
1.4. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
1.5. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.6. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Taisyklėse numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.
3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA DUOMENŲ VALDYTOJO APIMTYJE
3.1. Skelbimų portalo administravimo tikslu, Duomenų valdytojas tiek automatiniu būdu tvarko šiuos su Duomenų subjektu susijusius asmens duomenis:
3.1.1. vardą, pavardę;
3.1.2. apmokėjimo duomenis;
3.1.3. elektroninio pašto adresą;
3.1.4. telefono numerį;
3.1.5. IP adresą
3.1.6. paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.)
3.2. Šiuo tikslu asmens duomenys yra saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo paskutinio apsilankymo skelbimų portale.
3.3. Duomenų tvarkytojai:
3.3.1. Serverio nuomos ir aptarnavimo paslaugas teikianti įmonė.
3.4. Klientas yra atsakingas už aukščiau nurodytų duomenų teisingumą. Klientui suteikiamas Vartotojo ID. Klientas gali bet kuriuo metu:
3.4.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Klientas;
3.5. Duomenų valdytojas, automatiniu būdu, tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
3.5.1. vardą, pavardę;
3.5.2. elektroninį paštą;
3.5.3. gimimo datą (siekiant pateikti gimtadienio pasiūlymus).
3.6. Šiuo tikslu duotą Sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti. Duotą Sutikimą galima atšaukti paspaudus nuorodą gautame elektroniniame laiške arba elektroniniu paštu info@skelbimucentras.lt, info@skelbimucentras.com, info@skelbimucentras.ru nurodžius STOP arba NESIŲSTI.
3.7. Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius nuo duomenų pateikimo.
3.8. Sklandaus bendradarbiavimo tikslu tvarko partnerių/tiekėjų darbuotojų kontaktinius duomenis:
3.8.1. vardą, pavardę,
3.8.2. t elefono numerį,
3.8.3. elektroninio pašto adresą.
3.9. Šiuos asmens duomenis Duomenų valdytojas saugo 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo sutarties pasibaigimo dienos.
3.10. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.10.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
3.10.2. Taisyklėse nurodytiems Duomenų tvarkytojams,
3.10.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
3.10.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
4.1. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu: Lietuvininkų g. 18, LT-89430 Šilutė.
4.2. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti Duomenų subjektą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.
4.3. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.
4.4. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.5. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.
4.6. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ir jeigu Duomenų valdytojui nėra pareigos juos saugoti pagal teisės aktų reikalavimus.
4.7. Tais atvejais, kai Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis automatiniu būdu ir Duomenų subjektui pareikalavus jo asmens duomenis perkelti kitam Duomenų valdytojui ir toks duomenų perkėlimas yra įmanomas nereikalaujant papildomų kaštų, Duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų perkelia/perduoda į skaitomą kompiuterinę laikmeną visus prašomus duomenis.
4.8. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.
5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS
5.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:
5.1.1. Organizacinės priemonės:
5.1.1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.
5.1.1.2. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.
5.1.2. Techninės priemonės:
5.1.2.1. Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų teikėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.
5.1.2.2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
5.1.2.3. Užtikrinama, kad serverio patalpa būtų rakinama ir kad prie jame esančių duomenų galėtų prieiti tik tam teisėtų interesų turintys asmenys, turint direktoriaus leidimą.
5.1.2.4. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).
5.1.2.5. Visi popieriniai dokumentai yra saugomi taip, kad prie jų nebūtų galimybės prieiti tiesėto intereso neturintiems asmenims (rakinami).
5.1.2.6. Duomenų valdytojas užtikrina, jog siekiant netvarkyti asmens duomenų ilgiau nei numatyti saugojimo terminai šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, vykdo periodinį duomenų patikrinimą ir tų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, sunaikina.
5.1.2.7. Duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų registruojamos prisijungimo prie saugomų duomenų kompiuteryje pastangos, kas ir kada, jungėsi, sėkmingas ar nesėkmingas prisijungimas.
6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR NAIKINIMAS
6.1. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui surinkti asmens duomenys yra saugiai sunaikinami, pagal Duomenų valdytojo pasirinktą būdą (trinami, popieriniai dokumentai naikinami naudojantis konfidencialių duomenų naikinimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis ar kitokiais būdais).
6.2. Tinkamą duomenų sunaikinimą užtikrina Duomenų valdytojo paskirtas atsakingas asmuo.
7. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS BEI DUOMENŲ SUBJEKTO INFORMAVIMO TVARKA DĖL ĮVYKUSIŲ PAŽEIDIMŲ
Priežiūros institucijos informavimo tvarka.
7.1. Bendrovėje įvykus asmens duomenų apsaugos pažeidimui, kuris gali paveikti Duomenų subjektų teises ir laisves ar kitus teisėtus interesus, apie tai, bendrovės vadovas informuoja Priežiūros instituciją.
7.2. Priežiūros institucija, asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju, informuojama, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 (septyniasdešimt dvejoms) valandoms nuo tada, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.
7.3. Jeigu Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pranešama vėliau nei per 72 (septyniasdešimt dvejas) valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.
7.4. Informuoti Priežiūros instituciją būtina, kai dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimo Duomenų subjektui galėtų būti padarytas kūno sužalojimas, materialinė ar nematerialinė žala, visų pirma, kai dėl tvarkymo gali kilti diskriminacija, būti pavogta ar suklastota tapatybė, būtų padaryta finansinių nuostolių, pakenkta reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas, padaryta didelė ekonominė ar socialinė žala; kai Duomenų subjektai gali netekti galimybės naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar jiems užkertamas kelias kontroliuoti savo asmens duomenis.
7.5. Pranešime Priežiūros institucijai pateikiama žemiau nurodyta informacija:
7.5.1. aprašytas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių,
7.5.2. kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas bei pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys,
7.5.3. aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės,
7.5.4. aprašytos priemonės, kurių buvo imtasi ar pasiūlyta imtis, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.
7.6. Tais atvejais, kai Priežiūros institucijai informacijos apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą negalima pranešti vienu metu, informacija teikiama etapais.
7.7. Bendrovės vadovas ar įgaliotas asmuo dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi. Priežiūros institucija tokią informaciją gali pareikalauti pateikti.
Duomenų subjekto informavimo tvarka.
7.8. Tais atvejais, kai įvykęs asmens duomenų apsaugos pažeidimas gali pažeisti Duomenų subjektų teisės ir laisves, Bendrovės direktorius priima sprendimą informuoti apie įvykusį pažeidimą Duomenų subjektus.
7.9. Duomenų subjektai informuojami tokia tvarka:
7.9.1. Pateikiant informaciją bendrovės internetinėje svetainėje ar
7.9.2. siunčiamu pranešimu el. paštu ar (ir) SMS žinute ar (ir) paštu apie įvykusį asmens duomenų apsaugos pažeidimą, atitinkamai pranešime nurodant kontaktus, kuriais galima kreiptis dėl detalesnės informacijos.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės peržiūrimos kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.
8.2. Šios Taisyklės įmonėje įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 31 d.

 

Portalo taisyklės
Skelbimų centras taisyklės

Skelbimu centras taisyklės

I.Bendrosios nuostatos.
II.Vartotojų duomenų sauga.
III.Tapatybės patvirtinimas.
IV.Mokamos paslaugos.
V.Nemokamos paslaugos.
VI.Taisyklių pažeidimas.
VII.Skelbimucentras atsakomybė.
VIII.Slapukų naudojimas.
IX.Sąlygų keitimas.
X.Taikoma teisė.

I. Bendrosios nuostatos.

1.1.Internetinės svetainės www.skelbimucentras.com; www.skelbimucentras.lt ; www.skelbimucentras.ru (toliau – skelbimucentras) veiklą vykdo UAB „Naganas“, juridinio asmens kodas 30488877, buveinės adresas Lietuvininkų g. 18, Šilutė, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – paslaugos teikėjas).

1.2. Šiomis taisyklėmis nustatoma skelbimucentras veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei skelbimucentras vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – taisyklės).

1.3. Skelbimucentras vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti skelbiamą skelbimą portale, skelbiamą skelbimą parduotuvėje (toliau – Skelbimas), naudotis skelbimucentras teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis skelbimucentras (toliau – vartotojas).

1.4. Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems skelbimucentras vartotojams.

1.5. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis skelbimucentras. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena iš šių taisyklių sąlyga, tai tokiam vartotojui nesuteikiama teisė naudotis skelbimucentras ir vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš skelbimucentras svetainės.

II.Vartotojų duomenų sauga.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymo taisykles pateikiama internetinės svetainės skiltyje „skelbimucentras – Taisyklės. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės “.

III.Tapatybės patvirtinimas.

Informacija apie tapatybės patvirtinimą pateikiama internetinės svetainės skiltyje „skelbimucentras – Taisyklės. Tapatybės patvirtinimas “.

IV.Mokamos paslaugos.

4.1. Skelbimucentras svetainėje už nurodytą mokestį vartotojas gali:

4.1.1. užsakyti mokamas papildomas paslaugas: skelbimo paryškinimą, iškėlimą, žodžiu „skubus“, Vip-ženklu, rekomenduojamas skelbimas, facebook reklama, rinktis nuolaidų planą, žodžių planą.

4.1.2. Skelbimo įkėlimas į reklama pateikiama informacija svetainės skiltyje „skelbimucentras – Informacija lankytojams. Reklama“.

4.1.3. Vartotojas negali anuliuoti papildomai užsakytos paslaugos.

4.2. Už skelbimucentras suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba portalo kreditais. Portalo kreditus įsigijimo būdus galima rasti prisijungus prie vartotojo paskyros „Kita“, „Sąskaita“. Per trečiuosius asmenis ar kitais būdais įsigyti portalo kreditai negalioja ir skelbimucentras turi teisę tokius portalo kreditus panaikinti bei reikalauti vartotojo atlyginti skelbimucentras patirtus nuostolius.

4.3.Skelbimų patalpinimo, bei papildomų paslaugų kainos nurodomos skelbimų talpinimo skiltyje.

4.4.Skelbimucentras turi teisę vienašališkai keisti skelbimucentras teikiamų paslaugų įkainius, pristatyti naujas paslaugas ir (arba) apmokestinti nemokamas paslaugas, naikinti nenaudojamas mokamas paslaugas.

V.Nemokamos paslaugos.

5.1. Skelbimo įkėlimas-NEMOKAMA paslauga.

5.2. Parduotuvės sukūrimas-NEMOKAMA paslauga.

VI.Taisyklių pažeidimas.

6.1. Vartotojas privalo laikytis skelbimucentras taisyklių. Skelbimucentras turi teisę be atskiro vartotojo įspėjimo skelbimus, neatitinkančius taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar įspėti.

6.2.. Vartotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei bei Lietuvos Respublikos teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.

6.5. Vartotojui pažeidus taisykles ar galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbimucentras pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti vartotojo priėjimą prie skelbimucentras ar naudojimąsi skelbimucentras paslaugomis.

VII.Skelbimucentras atsakomybė.

7.2. Skelbimucentras neatsako už skelbime pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ir (ar) jų turinį, taip pat ir žalą, padarytą vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo skelbimucentras.

7.3. Už prisijungimo vardą, slaptažodį, redagavimo naudojimą yra atsakingas pats vartotojas. Skelbimucentras neatsako už žalą, kurią vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo vartotojo informacija.

7.4. Skelbimucentras neatsako už www.skelbimucentras ar svetainės duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo skelbimucentras veiklos.

VIII. Slapukų naudojimas.

8.1. Norėdamas vartotojui pasiūlyti visavertes internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas, skelbimucentras naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Skelbimu centras svetainėje slapukai įdiegiami siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę naudotis siūlomomis funkcijomis arba jas patobulinti ir padėti naudotojui naršyti svetainėje.

8.2.Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs sutinkate dėl slapukų naudojimu.

8.3. Užblokavus, pašalinus ar išjungus slapukus. Interneto svetainė www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt tinkamai ir ar visiškai neveiks. Jūsų nustatytos parinktys bus pašalintos arba tinkamai neveiks. Dėl šių priežasčių, nerekomenduojame vartotojui išjungti slapukų. Daugumą slapukų nustatyti taip, kad nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje.

IX. Sąlygų keitimas.

9.1.Skelbimucentras turi teisę vienašališkai keisti taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas.

9.2.Vartotojui, toliau naudojantis www.skelbimucentras svetaine, pakeitus ar papildžius taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su taisyklių pakeitimais. Įkeltus taisyklių pakeitimus registruotas vartotojas turės patvirtinti ir susipažinti su naujomis ar papildytomis taisyklėmis.

X.Taikoma teisė.

10.1.Skelbimucentras veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Bet kokie ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.